สถานบริการ หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้ประกอบกิจการเป็นสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ พื้นที่ 200 ตารางเมตร ขึ้นไป

Visitors: 14,220