โรงแรม

โรงแรม หมาย ความว่า สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจเพื่อให้บริการที่พัก ชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน ขนาดจำนวน 80 ห้องขึ้นไป


Visitors: 14,220