อาคารชุมนุมคนและอาคารตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

อาคารชุมนุมคน หมาย ความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่บุคคลอาจเข้าไปภายในเพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคน ที่มีพื้นที่ตั้งแต่หนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนได้ตั้งแต่ห้าร้อยคนขึ้นไป
Visitors: 14,220