งานบริหาร และควบคุมการก่อสร้าง


โครงการก่อสร้างเป็นการลงทุนที่ต้องใช้ทั้ง เวลาและงบประมาณ การมีวิศวกรที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ช่วยให้คำแนะนำตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การคิดราคา การจัดจ้างผู้รับเหมา การควบคุมงานก่อสร้าง และการตรวจรับงานอย่างเป็นระบบ ช่วยให้เจ้าของโครงการได้รับผลงานตรงตามรูปแบบที่ต้องการอย่างมีมาตรฐาน ค่าใช้จ่ายอยู่ในงบประมาณที่กำหนด แล้วเสร็จทันตามแผนงานที่วางไว้งานบริหารงานก่อสร้าง รับผิดชอบในการวางแผนงาน และกำกับดูแลให้สามารถดำเนินการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ถูกต้องตามรูปแบบได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ ตลอดจนควบคุมการใช้ทรัพยากรและเวลาให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ แบ่งได้ 3 แบบ คือ

ช่วงก่อนการก่อสร้าง
1. การตรวจสอบแบบ
2. การประมาณราคา
3. การจัดทำเอกสารประกวดราคา
4. การคัดเลือกผู้รับเหมา
5. จัดเตรียมสัญญาจ้าง

ช่วงระหว่างงานก่อสร้าง
1. ควบคุมมาตรฐานงานก่อสร้าง
2. ควบคุมคุณภาพวัสดุที่ใช้ในงาน
                                                                                   3. ควบคุมเวลาและแผนการทำงาน
                                                                                   4. จัดการประชุมติดตามงาน Weekly meeting
                                                                                   5. จัดทำรายงานความคืบหน้า รายงานประจำเดือน
                                                                                   6. สรุปปัญหาที่พบและหาแนวทางแก้ไข
                                                                                   7. ตรวจวัดปริมาณงาน ตรวจรับงาน
                                                                                   8. สรุปงานเปลี่ยนแปลง งานเพิ่มลด จากสัญญาเดิม
                                                                                   9. พิจารณาการขอเบิกงวดงาน
                                                                                  10. ตรวจรับงานงวดสุดท้าย

                                                                                   ช่วงหลังงานก่อสร้าง
                                                                                   1. ตรวจงานในระยะประกันผลงาน
                                                                                   2. แจ้งผู้รับเหมาเพื่อดำเนินการแก้ไข
                                                                                   3. ตรวจสอบงานบกพร่องทั้งหมดก่อนคืนเงินประกันผลงาน  • 23333.jpg
    รับเขียนแบบ งานสถาปัตย์+โครงสร้าง ทำแบบก่อสร้าง/แบบขออนุญาตก่อสร้าง /Draft แบบ /ทำPresent 3D+Sketch up งานสถาปัตย์ทุกประเภททีมงานเราพร้อม ด้วย สถาปนิก วิศวกร และช่างผู้ที่มีประสบกา...

  • 21111111.gif
    พร้อมให้บริการด้านที่ปรึกษา เกี่ยวกับงานศึกษา วางแผน ออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม ควบคุมงานก่อสร้าง และการบริหารโครงการ ครอบคลุมงานวิศวกรรมด้านต่าง ๆ
Visitors: 14,220