คณะทำงานและที่ปรึกษา

Managing Director   

                           นายปรีดิท  ธัญวลัย

                           ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเลขที่ สย.2295

                           ผู้ตรวจสอบอาคารเลขที่ บ. 0192/2550

                           การศึกษา  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต

                           สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

Team Engineer & Architect

                            นายไพฑูรย์  ทรานุภาพ (ที่ปรึกษา)

                            ใบประกอบวิชาชีพสถาปนิกเลขที่ ว.สถ.317

                            การศึกษา  ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต

                            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

                                                                                                                 นายธนู ศรีชู (ที่ปรึกษา)

                                                                                                                 ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเลขที่ ว.ย. 1219

                                                                                                                 การศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 

                                                                                                                 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

                                                                                                                 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต

                                                                                                                 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                                                                                                   

                                                                                                                 นายวิษณุ อินพุฒิ

                                                                                                                 ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเลขที่ ภย.50860

                                                                                                                 การศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

                                                                                                                 บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

                                                                                                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

 

                                                                                                                 นาย สยาม คชารักษ์

                                                                                                                 การศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต

                                                                                                                 สาขาวิศวกรรมโยธา

                                                                                                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

                                                                                                                 นายนพฤทธิ์ อัจจิมาธีระ

                                                                                                                 การศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  

                                                                                                                 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

                                                                                                                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

 

Visitors: 14,220